ویروس کرونا این روزها مردم همه‌ی جهان را خانه‌نشین کرده است. به همین دلیل مراکز فرهنگی شروع کرده‌اند به اندیشیدن تدابیری تا هم مردم در خانه‌ها بمانند و هم به لحاظ روانی سرگرم بشوند و دوران قرنطینه